Złote czasy kongresów medycznych niewątpliwie się skończyły. Jeszcze kilka-, kilkanaście lat temu, kiedy duże firmy farmaceutyczne wchodziły ze swoimi produktami na polski rynek, miały wręcz nieograniczone budżety na promocję i marketing. Sponsorzy prześcigali się w wielkości stoisk, walczyli o tytuł złotego, srebrnego sponsora i podbijali stawki pakietów sponsorskich. Było pięknie, ale minęło bezpowrotnie.
Na zmianę tej sytuacji miały wpływ dwa czynniki. Po pierwsze, firmy przez kilka lat zdołały zbudować świadomość swojej marki i produktów wśród potencjalnych odbiorców, więc budżety marketingowo-promocyjne zostały mocno okrojone. Drugim i być może ważniejszym czynnikiem wpływającym na ograniczenie sponsorowania kongresów medycznych, często przypominających swoim rozmachem bizantyjskie uczty, było wejście w życie bardzo restrykcyjnych wewnętrznych przepisów compliance, jak również zewnętrznych regulacji takich organizacji jak MedTech czy INFARMA.
W efekcie, wsparcie finansowe kongresów przez firmy farmaceutyczne i medyczne zostało znacząco ograniczone. Niemniej jednak wydarzenia medyczne nadal się odbywały i musiały znaleźć zewnętrzne finansowanie. Rynek w naturalny sposób wyeliminował te wydarzenia, które były słabe merytorycznie – ze wspierania tych wydarzeń w pierwszej kolejności rezygnowali sponsorzy. Sponsoring nawet największej imprezy, dorocznego kongresu danej specjalizacji, nie był już jednak tak atrakcyjny dla firm jak kiedyś. Konieczne wydawało się znalezienie innej narracji i innego podejścia do kwestii współpracy z firmami, które w znaczący sposób finansowały kongresy medyczne.
Przed podobnym wyzwaniem, jak pozyskać środki na kolejny kongres, stanęło Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej. Zmiana Zarządu PTChN na lata 2016-2018 przypadła na trudny 2017 rok, kiedy to weszły regulacje MedTech i Infarmy. Firmy, niepewne jak te regulacje zafunkcjonują i jakie zmiany przyniosą, wolały rok 2017 przeczekać i ograniczyć pozycje związane ze sponsoringiem.
Nowy Zarząd PTChN na czele z prezesem prof. dr hab. n. med. Piotrem Szopińskim, kierownikiem Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, miał bardzo ambitne plany na najbliższą kadencję. Kolejny kongres miał być wydarzeniem międzynarodowym, z udziałem wielu znamienitych ekspertów z całego świata, co miało wzmocnić pozycję polskiej chirurgii naczyniowej na arenie międzynarodowej, jak również przyczynić się do transferu wiedzy. Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej ma około 600 członków, spośród których zaledwie 3% jeździ na międzynarodowe konferencje i ma okazję wysłuchać światowej klasy ekspertów a zatem poznać nowe technologie czy rozwiązania medyczne.
Zadaniem jakie postawił przed sobą nowy Zarząd PTChN, było stworzenie spójnej strategii PTChN, mającej na celu wprowadzenie bardziej długofalowych działań, wzmocnienie współpracy z sektorem biznesowym, administracyjnym – głównie w obliczu nadchodzących zmian i uwarunkowań prawnych związanych ze współpracą sektora biznesowego z medycznym. Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej swoje działania ukierunkowało na to, aby być gotowym na nadchodzące zmiany. W działalności statutowej PTChN priorytetem są działania zmierzające do umocnienia pozycji towarzystwa jako wiarygodnego i równoprawnego partnera dla sektora publicznego oraz biznesowego. Temu celowi służyło między innymi nawiązanie stałej współpracy z wieloma instytucjami oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów.

Jednym z głównych założeń nowej strategii PTChN, była zmiana podejścia do partnerów biznesowych. Do tej pory kontakty z firmami ograniczały się do sponsoringu dorocznego kongresu PTChN. Nowa strategia zakładała zmianę podejścia z traktowania firm jako sponsorów, do podejścia bardziej partnerskiego, opartego na długofalowej współpracy przez cały rok. Nie tylko przy okazji tego jednego wydarzenia. Zmiana sposobu myślenia o firmach, już nie jako o sponsorach, ale o partnerach wydaje się kluczowa. Do tej pory PTChN miał wyłącznie członków indywidualnych – lekarzy. Nowa strategia zakładała wprowadzenie członkostwa instytucjonalnego, gdzie członkami PTChN miały być firmy – partnerzy biznesowi. Budżety firm zostały mocno okrojone w pozycji marketing/promocja, ale wzmocnione zostały pozycje związane z edukacją. Dlatego nowa strategia PTChN opierała się na współpracy z sektorem biznesowym w oparciu o obszary edukacyjne. Członkostwo instytucjonalne dawało firmom możliwość wejścia z PTChN w szereg projektów edukacyjnych. Powstała Akademia PTChN – innowacyjna platforma edukacyjno-społeczna, będąca odpowiedzią zarówno na założenia nowej strategii PTChN jak i na cele edukacyjne partnerów. Nawiązanie długofalowej współpracy z partnerami skutkowało większym zaangażowaniem we wspólne projekty, w tym doroczny kongres PTChN, na którym były przedstawiane efekty takiej współpracy. Firmy chętniej wspierały finansowo kongres, kiedy współpraca z PTChN nie ograniczała się do samego wydarzenia. Jednym z ciekawszych projektów w ramach nowej strategii, była wspólna kampania edukacyjno-społeczna Grupy Adamed z PTChN, pod nazwą ŻYCIE TĘTNI OTWARTYMI NACZYNIAMI. Przez trzy miesiące po Polsce kursował specjalny bus, w którym pacjenci bezpłatnie korzystali z konsultacji chirurga naczyniowego. Finał akcji miał miejsce podczas dorocznego Kongresu PTChN, którego GRUPA Adamed była jednym z głównych partnerów edukacyjnych.
Kampania „Życie tętni otwartymi naczyniami” doskonale obrazuje jak długofalowa współpraca Towarzystwa z partnerem instytucjonalnym wzmacnia wzajemne relacje i jednocześnie pomaga w zapewnieniu finansowania dla organizowanych przez Towarzystwo wydarzeń. Akcja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno wśród środowiska chirurgów naczyniowych, pacjentów, jak również sektora biznesowego. Firmy zauważyły potencjał we wspólnych projektach z PTChN. Środowisko związane z przemysłem spotkań także doceniło wspólną akcję PTChN i Grupy Adamed, a także model długofalowej współpracy, mającej przełożenie na zewnętrzne finasowanie organizacji kongresu. Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich składająca się z wybitnych osobistości polskiego świata nauki, gospodarki i kultury przyznała tytuł Mecenasa Kongresów Polskich Grupie Adamed za wsparcie kongresu PTChN oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z Towarzystwem. Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, otrzymał tytuł Ambasadora Kongresów Polskich.
Docenienie naszych działań przez tak szerokie grono odbiorców utwierdziło nas co do słuszności obranego kierunku nowej strategii PTChN i przejście od myślenia o firmach wyłącznie jako o sponsorach do partnerskiej współpracy z nimi. Ten kierunek będzie też przyświecał nowemu Zarządowi PTChN w jego kadencji 2018–2020.

Katarzyna Cioch – Wiceprezes Zarządu SKKP ds Nauki i Rozwoju