W roku 2015 Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”w ramach zadania wspófinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadziło badanie rynkowe i analizę dotyczącą Ambasadorów Kongresów w Polsce i na świecie. W wyniku prac SKKP i konsultacji społecznych powstała „Strategia SKKP Rozwoju Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2015-2020”.