W dn. 3 grudnia 2021r. Prof. Marek Pawełczyk, przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich,  prorektor Politechniki Śląskiej, członek Komitetu Polityki Naukowej, prezydent International Institute of Acoustics and Vibration, został krajowym członkiem Polskiej Akademii Nauk.
Członkowie PAN są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W sumie liczba członków nie może przekroczyć 350. Członek krajowy bierze udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego akademii, wydziału, oddziału, komitetu naukowego i problemowego. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.
Prof. Marek Pawełczyk jest wybitnym polskim uczonym. To międzynarodowej rangi specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. Za swe osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany. Uzyskał m.in. Medal „Omnium Studiosorum Optimo” dla Najlepszego Absolwenta Politechniki Śląskiej, Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Stypendium naukowe British Council Fellowship, Nagrodę Firmy FIAT za Najlepszą Pracę Doktorską, Nagrodę Indywidualną oraz Nagrodę Zespołową Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za pracę habilitacyjną i Osiągnięcia Naukowe, Nagrodę Naukową Firmy SIEMENS za najlepszą pracę habilitacyjną, 11-krotnie Nagrodę I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, a także tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich.
Źródło: www.perspektywy.pl